Bra förslag i äldreveckan!

 

Omsorgsnämndens ordförande Steve Sjögren presenterade igår en satsning på Kalmars äldre. Alla över 75 år får åtta timmars hemtjänst i månaden utan behovsbedömning.

Den som vill ha hemtjänst kontaktar kommunen, som gör en förenklad bedöming och efter det får man sin hemtjänst. Man betalar enligt kommunens ordinarie taxa som tar hänsyn till hur stor betalningsförmånga man har.

- Detta är en fråga om valfrihet samtidigt som det är en rättvisefråga eftersom man betalar utifrån sin förmåga, säger Steve Sjögren.

Detta förslag som innebär mindre byråkrati och större valfrihet för Kalmars äldre invånare totalsågas av omsorgsnämndens vice ordförande Ingegerd Petersson (c). Hon lyckas i sina kommentarer att få detta till en konspiration mot hushållsnära tjänster i allmänhet. Jag tror få hängde med i dessa tankebanor. Snarare handlar det nog om att det snart är val och att man då måste vara allmänt motvalls. Tråkigt tycker jag.

Låt det gärna bli en debatt om de äldres situation i Kalmar men låt det inte bli en utveckling där man ska vara emot bara för att man ska vara emot...


Kalmar energi och valborg(s)brasan

Imorse hade jag ett samtal med Kalmar energis VD Anna Karlsson. Detta på grund av den stort uppslagna artikeln i Barometern med rubriken "Kalmar energi sponsrar s".

Frågan handlar om det valborgsfirande som Funkabo socialdemokratiska förening har vid Kalmarsundsparken på fredag. Sponsringen i det här fallet består inte av några pengar utan handlar om att energibolaget bjuder på elen till belysningen och högtalaranläggningen under de timmar det brinner. Eftersom att just denna faktadel saknas i artikeln så känns det ju bra att kunna skriva det här...

För att undvika en diskussion om att det halvkommunala bolaget stöttar något parti så är det min uppfattning att socialdemokraterna själva ska betala elen på detta evenemang. Det kan inte handla om särskilt många kronor.

Däremot tycker jag att det är bra att Kalmar energi sponsrar lokala evenemang och aktiviteter, dock inte när partier är arrangörer.


Polis, brandkår och statsbidrag

Under förmiddagen var det kommunstyrelsens arbetsutskott. Mötet gick på en och en halv timme och var ganska innehållsrikt.

Här kommer några av punkterna:

* Vi ställde oss bakom ett förslag till samverkansavtal med polisen. Det stadgar ett samarbete mot bland annat langning och villa-inbrott. Överenskommelsen ska antas av kommunstyrelsen och gälla till och med 2011.

* Vi ställde oss på motsvarande sätt bakom ett samarbetsavtal med Trafikverket. Den nya myndigheten är en fusion av Banverket, Vägverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Vi enades om hur vi framåt ska organisera vår samverkan genom särskilt fokus på bland annat hållbarhet och samhällsplanering.

* Vi fick en information kring uppdraget att utreda kostnaderna och möjligheterna till ny organisation för brandkåren. I grunden finns ett förslag från Samhällsbyggnadsnämnden att ersätta nuvarande brandstation i Kalmar centrum med en ny station vid Ebbetorp samt en ny i city. Nu har detta belysts och man landar i en ökad driftskostnad på nästan 20 miljoner, detta främst på grund av den dubbelbemanning som krävs för två stationer. Mot den bakgrunden har frågan diskuterats i majoriteten och i nästa vecka kommer ett förslag till ett nytt utredningsdirektiv som prövar möjligheten att samla all verksamhet i EN ny station. Det är inte möjligt att gå vidare med det förslag som hittills har utretts. Det skulle innebära en utökad driftskostnad för räddningstjänsten med 50 procent. 

* Vi fick också en budgetuppföljning för mars månad som visar ett överskott på 59.4 miljoner kronor. Det är 41 miljoner bättre än budget. 

Under dagen har vi också fått besked om att de rödgröna vid en valseger kommer att ge kommuner och landsting statsbidrag på 12 miljarder under åren 2011-2012. Dessutom ska statsbidragen värdesäkras. Det är ett otroligt viktigt besked. Det här innebär att skiljelinjen mellan de rödgröna och alliansen blir tydlig.

Vill man säkra resurser och öka kvalitén till skola, sjukvård och äldreomsorg då är det rödgrönt. Tror man istället att svaret på alla världens utmaningar är ytterligare stora skattesänkningar, ja då är det alliansen som gäller. 

 


Rödgrön infrastruktur

Pressmeddelande från socialdemokraterna i Kalmar län

2010-04-26

 

”Historiskt röd-grön tågsatsning förbättrar Stångådalsbanan och Tjustbanan”

 

Inom loppet av ett par veckor har både Mona Sahlin och Lars Ohly besökt Kalmar län. Båda har talat om behoven av en bättre infrastruktur. Idag presenterade de röd-gröna partierna en historisk satsning på det svenska järnvägsnätet. – Som politiker från länet är jag särskilt glad över att vi nu avsätter nio miljarder kronor som bland annat kan gå till upprustning av Stångådalsbanan och Tjustbanan, säger Lena Hallengren (S), riksdagsledamot och ordförande i riksdagens trafikutskott.

 

Partiledarna för S, V och MP presenterade idag i Stockholm innehållet i samarbetspartiernas riksdagsmotion om infrastrukturen. Lena Hallengren presenterade samtidigt förslagen i Norrköping.

 

– Det blir en rejäl satsning på järnvägen, den största i modern tid och en fördubbling gentemot regeringens ambitioner. Vi ser stora behov av förstärkning av infrastrukturen i hela landet, inte bara i storstadsregionerna. För detta ändamål avsätter vi en särskild pott på nio miljarder kronor med fokus på jobb, klimat och kollektivtrafik. Pengarna ska bland annat kunna användas för att rusta upp standarden på Stångådalsbanan och Tjustbanan, säger Lena Hallengren.

 

I riksdagsmotionen nämns Stångådalsbanan och Tjustbanan som två av fem exempel som pengarna kan användas till. Det ser Ulf Nilsson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Regionförbundet i Kalmar län, som ett genombrott:

 

– Äntligen! En kommande röd-grön regering innebär att banorna moderniseras och görs ordentligt farbara. Detta ger Kalmar län en oerhörd utvecklingskraft. Vi kan få helt andra, kortare, restider, säger Ulf Nilsson som nu vill inleda samtal med Trafikverket om upprustningen. Han påminner samtidigt om att den borgerliga regeringen har gjorts precis tvärtom. De 250 miljoner kronor som avsattes av den förra s-regeringen till Tjustbanan är borttagna.

 

– Det är ett välkommet besked som Mona Sahlin och Lena Hallengren ger. För Västerviksborna är en upprustning av Tjustbanan väldigt viktig. Vi behöver goda tågförbindelser med Linköping och norrut för att vara en attraktiv kommun. Genom förbättrade pendlingsmöjligheter blir det lättare för Västerviksborna att jobba i en större region. I maj levereras de nya tågen och kan vi dessutom få till en upprustning av banan är mycket vunnet, säger Tomas Kronståhl (S), oppositionsråd i Västervik.

 

Den röd-gröna infrastrukturmotionen innehåller också mycket annat för Kalmar län. S, V och MP lovar att undersöka en tidigareläggning av bygget av mötesstationer på Kust-till-Kustbanan mellan Kalmar och Växjö till 2013. Dessutom ligger satsningar på E22:an (Gladahammar-Värkebäck, förbifart Rinkabyholm), riksväg 25 (Eriksmåla-Boda) samt fjärrblockering/spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h mellan Emmaboda-Karlskrona.

 

 

För ytterligare kommentarer ring Lena Hallengren, 070-688 18 19, Ulf Nilsson, 070-530 25 09, Tomas Kronståhl, 0490-25 40 72

 


Svar på artikel från LärarförbundetLärarförbundets ordförande Jeanette Kennerfalk skrev den 12/4 en artikel med rubriken ”Stöd oss, politiker”. Vi vill inte föregripa de pågående avtalsförhandlingarna om lönerna centralt. Däremot kan vi utan tvekan ställa oss bakom uppfattningen att lärarkåren är en av de viktigaste yrkesgrupperna i ett samhälle. Utan bra lärare, kan vi inte heller få en bra skola.  Med rätt sorts förutsättningar kan lärare uträtta underverk med barnen. Vi är själva småbarnsföräldrar och ser dagligen på våra barn hur de trivs och utvecklas i förskolan. Som socialdemokrater är vi måna om att skolan ska ge alla barn, oavsett förutsättningar, rätten att utvecklas och nå kunskapsmålen.

 

Kalmar kommun har en mycket kompetent lärarkår som når fantastiskt fina resultat. Låt oss ge tre exempel:

 

1. I Kalmar är elevernas behörighet till gymnasiet högre än riket.

2. När Lärarförbundet rankar Sveriges Bästa skolkommun hamnar Kalmar på 14:e plats.

3. Kommunens årliga medborgarundersökning visar att invånarna är nöjdare med verksamheten än riksgenomsnittet, och då framför allt med förskolan som får toppbetyg.

 

Vi är stolta över det framgångsrika arbete som lärarna utför. Samtidigt är det viktigt att också berätta att lärarna ofta har en svår arbetssituation. Segregation och arbetslöshet skapar otrygga hemförhållanden och därmed otrygga barn i skolan. Det är därför viktigt att värna en rättvis fördelning av skolans resurser. Här saknar tyvärr många kommuner ambitioner och verktyg. I Kalmar kommun däremot fördelas elevpengen ut till skolorna efter socioekonomiska faktorer. Får vi socialdemokrater fortsatt förtroende efter valet i september ska den här modellen utvecklas ytterligare.

 

Vi vet även att många lärare upplever arbetet som stressigt och pressat. Att i det sammanhanget försämra lärarnas arbetstider som har föreslagits tycker vi är fel. Istället borde arbetsgivarna inom skolområdet driva frågan hur vi gemensamt bättre kan kraftsamla för att förbättra elevernas kunskapsresultat ytterligare. En strid mellan oss arbetsgivare och lärarkåren om arbetstiderna löser inte de utmaningar som finns i skolan.

 

Givetvis hänger skolresultaten också samman med hur mycket resurser samhället avsätter till skolan och förskolan. ”Skolan kan inte vänta på bättre tider”, skriver bland annat lärarförbundets ordförande. Vi instämmer i det påståendet! Det var bland annat därför som vi 2008 höjde kommunalskatten med 40 öre. Utan den skattehöjningen hade finanskrisen slagit oerhört tufft på bland annat skolan.

 

Dessvärre delar den moderatledda regeringen inte synen på att skolan behöver mer resurser. Regeringen föreslår nedskärningar i statsbidragen till kommunerna på 12 miljarder kronor, varav 55 miljoner kronor tas från Kalmar. Regeringen prioriterar fortsatta skattesänkningar före satsningar på barnen i skola och förskola. Vi kan nu i efterhand konstatera att vi gjorde rätt bedömning när vi inte lade ut statsbidragen i driften som bland annat Lärarförbundet uppmanade oss till.

 

Istället har vi tagit vårt arbetsgivaransvar och under de senaste åren prioriterat att genomföra ett stort omställningspaket. Till skillnad från övriga kommuner – som alla brottas med minskade elevkullar och därmed minskat personalbehov - bestämde Kalmar kommun att avsätta särskilda medel för att kunna behålla unga nyutbildade lärare i organisationen. Vi har på så sätt hittills kunnat undvika uppsägningar genom att istället erbjuda särskild avtalspension.

 

Även om lågkonjunkturen har inneburit besparingar i Kalmar kommun har vi försökt att undvika kvalitetsförsämringar. När vi tittar på kommunens undervisningskostnader per elev så ligger Kalmar väl till i jämförelse. Vi satsar mer pengar än både riket och jämförbara kommuner. Vårt mål är att försöka behålla denna situation. Vi vill kvalitetssäkra Kalmars skolor och förskolor.

 

Däremot ligger kommunen lite sämre till när det gäller personaltätheten inom fritidshemmen. Trots det svåra ekonomiska läget bestämde vi oss därför att avsätta två miljoner kronor extra till fritidshemmen för 2010. Framöver behövs det troligen göras ytterligare kvalitetshöjningar inom fritidshemmen för att bland annat minska barngruppernas storlek. Det ansvaret är vi beredda att ta.

 

Vi vill utveckla Kalmars skolor och förskolor. Vårt mål är att alla barn i kommunen ska få de chanser som en bra skolgång ger. Det är en investering i framtiden – i barnens kommande möjligheter och ytterst i svensk konkurrenskraft.

 

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

 

Jonas Hellberg (S)

2:e vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden

 


Kalmar med på på tio i topp!


Fakta årets Båtkommun 2010

FAKTA: ÅRETS BÅTKOMMUN 2010

• Undersökningen är utförd av marknadsanalysföretaget K2 Analys på uppdrag av Sweboat, Båtbranschens Riksförbund, inom ramen för projektet Upptäck Båtlivet.

• Samtliga svenska kommuner, samtliga båtklubbar som är anslutna till Svenska Båtunionen och ett stort antal privata aktörer erbjöds att delta i undersökningen.

• 136 kommuner (huvudsakligen kustkommuner), 343 båtklubbar och 153 privata aktörer valde att medverka i undersökningen.

• Frågorna i undersökningen berörde bland annat:

- priser för båtplatser
- kötider för båtplatser
- priser för vinteruppläggningsplatser
- priser för gästplatser
- förekomst av båtbottentvättar
- förekomst av sugtömningsstationer för båttoaletter
- service i anslutning till gästplatser i form av toalett, dusch, elektricitet, tvättmaskin, färskvatten, livsmedelsbutik, serviceverkstad, allmänna kommunikationer
- förekomst av återvinningsstationer för avfall/miljöfarligt avfall
- förekomst av sjösättningsramper
- kommunala investeringar för fritidsbåtlivet
- kommunala utvecklingsprojekt för fritidsbåtlivet
- medlemsavgifter och inträdesavgifter i båtklubbar

• Svaren har värderats och omvandlats till poäng. Därefter har resultatet jämförts kommunvis.

ÅRETS BÅTKOMMUN – TOPP 50:

De femtio bäst placerade kommunerna i Sweboats undersökning Årets Båtkommun 2010

1. Nynäshamn
2. Strömstad
3. Karlshamn
4. Piteå
5. Valdemarsvik
6. Tanum
7. Haparanda
8. Helsingborg
9. Kalmar
10. Lysekil

11. Ekerö
12. Norrköping
13. Gotland
14. Västervik
15. Sotenäs
16. Trosa
17. Tjörn
18. Västerås
19. Simrishamn
20. Kungälv

21. Hudiksvall
22. Orust
23. Stenungsund
24. Vaxholm
25. Sundsvall
26. Karlskrona
27. Falun
28. Kristianstad
29. Söderköping

30. Oskarshamn
31. Mörbylånga
32. Ystad
33. Österåker
34. Örebro
35. Örnsköldsvik
36. Gävle
37. Stockholm
38. Mönsterås
39. Halmstad

40. Malmö
41. Åmål
42. Luleå
43. Ängelholm
44. Söderhamn
45. Uddevalla
46. Båstad
47. Sigtuna
48. Jönköping
49. Robertsfors
50. Nyköping

Kalmar & Växjö vidare i dam EM 2013

Spelorter utsedda för svenska ansökan om dam-EM

Intresset för att vara spelort vid ett eventuellt dam-EM i Sverige 2013 blev rekordstort. Inte mindre än 16 kommuner anmälde till Svenska Fotbollförbundet att de ville diskutera möjligheterna och villkoren.

Victoria Sandell Svensson är officiell ambassadör för Sveriges EM-ansökan.

I den slutliga ansökan, som ska lämnas in till UEFA i början av juni, ska sex spelorter/arenor finnas. Spelorterna delas in i tre turneringscentrum med två värdstäder i varje, inom ett nära geografiskt avstånd.

Svenska Fotbollförbundets styrelse har nu beslutat vilka spelorter och arenor som ska ingå i den svenska ansökan, baserat på vilka "centers" som bäst uppfyller UEFA:s kriterier och som på bästa sätt kan bidra till att göra ansökan så konkurrenskraftig som möjligt.

Följande spelorter har utsetts:

 • Göteborg-Halmstad, Växjö-Kalmar och Linköping-Norrköping med Helsingborg-Malmö som reservorter.
 • Förbundsstyrelsen har dessutom beslutat att Swedbank Arena i Solna ska ingå i ansökan som turneringens finalarena.


Fem länder har till UEFA anmält intresse om att stå som värd för EM-slutspelet 2013: Bulgarien, Holland, Polen, Schweiz och Sverige. Fem etablerade fotbollsnationer konkurrerar således om evenemanget. Just konkurrensen om stora internationella mästerskap har hårdnat på senare tid - många vill vara arrangörer då de vet vilka goda effekter det medför.


Efter att ansökan är inlämnad kommer UEFA granska alla kandidater och i oktober kommer UEFA:s exekutivkommitté fatta beslut om värdland.


- Vi vill i svensk fotboll gärna stå som arrangör för stora internationella evenemang och är glada för det engagemang som också finns ute i Sverige, säger förbundsordföranden Lars-Åke Lagrell. Ett EM på hemmaplan skulle betyda mycket för dam- och flickfotbollens fortsatta utveckling.


Svensk fotboll har stått som arrangör för ett flertal internationella mästerskap och evenemang under, särskilt, de
två senaste decennierna. Det har tillfört oss mycket:

 • Anläggningsutveckling
 • Kompetenshöjning
 • Intressehöjning
 • Mediauppmärksamhet
 • Rekrytering
 • Internationell uppskattning och nya kontakter
 • …och inte minst inspiration!


U21-EM sommaren 2009 betydde ett lyft för en ny landslagsgeneration likaväl som för de arrangerande kommunerna.
Att fortsätta vara internationell arrangör ingår därför i svensk fotbolls strategi.


TCO tar bladet från munnen

http://www.dn.se/debatt/regeringens-politik-hotar-20-000-jobb-i-kommunerna-1.1078813

TCO har analyserat regeringens budget. Att dra in 12 miljarder från kommuner och landsting från och med 2011, för Kalmars del 55 miljoner, hotar 20 000 jobb och spär på arbetslösheten.

Det är befriande med en facklig organisation som tar bladet från munnen. Det är ju mer än vad man kan säga om LO. När hörde man dem senast?

Aftonbladet: Kalmar bäst på kvinnligt entreprenörskap

Varje gång jag saluför att Kalmar har lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner så kommer det sura kommentarer från de borgerliga kommunalråden i Kalmar. Likadant är det när man råkar nämna att vi hamnar högt i rankingar av skolan. Eller när SCB berättar att man i medborgarundersökningarna kan se att Kalmarborna är mycket nöjda med kvalitén i kommunens verksamhet.

Nu finns det risk för att kommunalråden återigen surar ihop.

I lördagens Aftonbladet (sid 29) så konstateras att Kalmar är bäst i landet på kvinnligt entreprenörskap.
Väldigt kul tycker jag och fantastisk marknadsföring av Kalmar.

Aftonbladet: Kalmar bäst på kvinnligt entreprenörskap

Varje gång jag saluför att Kalmar har lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner så kommer det sura kommentarer från de borgerliga kommunalråden i Kalmar. Likadant är det när man råkar nämna att vi hamnar högt i rankingar av skolan. Eller när SCB berättar att man i medborgarundersökningarna kan se att Kalmarborna är mycket nöjda med kvalitén i kommunens verksamhet.

Nu finns det risk för att kommunalråden återigen surar ihop.

I lördagens Aftonbladet (sid 29) så konstateras att Kalmar är bäst i landet på kvinnligt entreprenörskap.
Väldigt kul tycker jag och fantastisk marknadsföring av Kalmar.

Sammanfattning av vårbudgeten...

 • Tillväxten lägre. Regeringen tvingas skriva ner sin prognos för tillväxten i år till 2,5 procent, jämfört med sin senaste prognos om 3,0. Sverige hade år 2006 en tillväxt om 4,2 procent (vårpropositionen (VÅP) sid 10, bilaga 1).
 • Jobben färre. Sysselsättningsgraden har på fyra år sjunkit med 1,6 procentenheter. Det motsvarar 100 000 förlorade jobb (VÅP sid 10, bilaga 1).
 • Utanförskapet högre. Antalet personer med socialbidrag ökar med 30 procent mellan 2008 och 2010 (sid 192).
 • Underskott i de offentliga finanserna.De offentliga finanserna har på fyra år försämrats från ett överskott om 70 miljarder kronor till ett lika stort underskott (sid 12, bilaga 1).


Inte ens den mest inbitne "Allians-nissen" kan väl tycka att detta är särskilt mycket att skryta med?


Uttalande om utredning kring nytt Kulturhus

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att flytta Kulturskolan och Monokrom till Tullbroskolan och därmed möjliggöra ett mer samlat kulturcentrum kring biblioteket i Kalmar. Parallellt med detta finns ett beslut om att utreda nya lokaler för Byteatern som idag finns i hamnen. För att klara verksamheten till dess att man får nya lokaler finns nu förslag om en renovering och utbyggnad av den befintliga Byteatern. 


Mot denna bakgrund uttalar nu kommunalråden för de tre majoritetspartierna följande:


-          Under den senaste tiden har vi alltmer diskuterat om denna inriktning är den långsiktigt bästa för de verksamheter som berörs. Vi vill därför komplettera den befintliga inriktningen med ett helt nytt underlag där vi samlar biblioteket, kulturskolan, Byteatern och Monokrom i ett helt nytt kulturhus på norra Kvarnholmen.


-          Genom att inrymma alla dessa verksamheter i ett hus kan man uppnå samordningsvinster och samarbete men också möjliggöra en totalt lägre lokalyta än vad som skulle bli fallet om verksamheterna ej låg samlat. Analysen som nu ska göras går ut på att samla ihop dagens hyreskostnader, uppskatta de idag planerade investeringskostnader för Tullbro-alternativet och nya lokaler för Byteatern och lägga ihop detta med en uppskattad försäljningsintäkt för bostäder vid nuvarande Tullbroskola och Bibliotek.


-          Denna samlade analys ska sedan ställas mot varandra. Antingen landar vi då i att fortsätta på den inslagna vägen med ett kulturcentrum på Tullslätten med en ny byggnad för Byteatern i området eller så landar vi i ett samlat Kulturhus för all verksamhet. Med dessa två alternativ kan politiken i dialog med företrädare för verksamheten och våra kommuninvånare ta ställning till vilken väg vi ska gå. Naturligtvis är ekonomin en oerhört viktig komponent.


Detta utredningsuppdrag kommer att lämnas till kommunstyrelsen inom kort och innebär att ombyggnationen i Byteaterns befintliga lokaler i hamnen stoppas. Under torsdagen diskuterades också detta utredningsuppdrag i Kultur- och fritidsnämnden.

 


Partiet med koll på läget!

Folkpartiet i Kalmar med sitt kommunalråd Inger Hilmansson i spetsen har skrivit en motion om parbo-garanti. Med anledning av detta har omsorgsnämndens ordförande plitat ihop följande...


------------------------------------------------------------------------------------------------
Jag vill med anledning av motionen informera om att vi i Kalmar haft möjlighet till parboende i flera år. I vårt senaste boende Vasallparken finns lägenhet för parboende. Vi gör också så att även om det bara är den ena parten som behöver särskilt boende så tillmötesgår vi det. Det ska sägas att efterfrågan inte är stor, men givetvis viktig för de som vill fortsätta att leva tillsammans även då de behöver ett särkilt boende. Vi erbjuder också möjligheten att bo i var sitt rum men i samma boende. I Kalmar råder valfrihet för de som vill fortsätta att bo tillsammans eller bara nära. Folkpartiet slår således in öppna dörrar.


Det är anmärkningsvärt tycker jag att folkpartiets representant i omsorgsnämnden inte känner till detta. Då vi haft information om detta vid flera tillfällen inte minst när vi öppnade Vasallparkens särskilda boende. Då fick samtliga ersättare och ledamöter möjligheter att se det nya boendet. Folkpartiets ledamot var med vid det tillfället.


Mer anmärkningsvärt tycker jag att det är att alliansen i Kalmar som har flera heltidsengagerade företrädare använder sin tid så dåligt att de inte ens vet vilken verksamhet vi bedriver i Kalmar kommun. Folkpartiet har inte någon gång under den gångna mandatperioden varit med på pensionärsrådet trots att de har en plats där. Så engagemanget för de äldre i Kalmar kommun kan väl inte sägas vara särskilt stort från Folkpartiets sida. 


Steve Sjögren

 

 


Bagarn in i politiken

http://www.blt.se/nyheter/solvesborg/-blir-politiker(1865768).gm


Nu gör Patrik "Bagarn" Rosengren en Lasse Johansson. Han ger sig in i kommunpolitiken i Sölvesborg. Läs länken ovan. Väldigt kul. I samband med förra valet var han med vid någon aktivitet som vi hade i partiet.

Kul för Sölvesborg. Bagarn är klok och kommer med all säkerhet göra avtryck i kommunpolitiken.

Bra blogg!

http://www.alliansfrittsverige.nu/


Obegripligt och katastrofalt

Idag kom det ett mycket överraskande besked från finansminister Anders Borg (m). Han berättar att regeringen 2011 föreslår att statsbidragen till kommuner och landsting ska sänkas med 12 miljarder i jämförelse med nivån 2010. För Kalmar kommuns del innebär det minskade statsbidrag på cirka 55 miljoner kronor. Räknar man försiktigt så motsvarar det 120-130 anställda. 

Han motiverar det med att kommunsektorn förväntas få ökade skatteintäker 2011. Vad han då glömmer är att också lönerna går upp. Den uppskrivning av skatteintäkterna som gjorts hittills motsvarar ungefär de förväntade löneökningarna 2011. Kvar blir då faktumet att statsbidragen sänks från dagens nivå med 55 miljoner kronor.

För mig är detta obegripligt. Kommunsektorn har hittills under mandatperioden minskat antalet anställda med 25 000 personer. Den sänkning som nu föreslås motsvarar ungefär lika många till. Är det någon som tycker att personaltätheten på förskolor och i äldreomsorgen är för hög?

Enda glädjen i detta är att kontrasterna i Svensk politik blir väldigt tydliga. Vill man satsa på kvalitén inom skola, vård och omsorg blir det efter detta besked omöjligt att rösta på alliansen.

Rent politiskt begriper jag helt enkelt inte hur man tänker men det är ju inte mitt problem.

RSS 2.0