Bra marknadsföring!

I Östersund pågår just nu en konferens för landets samtliga kommunala näringslivskontor. Vid sidan av värdkommunen Östersund så är det två kommuner som står med i programmet. Den ena är Kiruna som på konferensen får beskriva hur man planerar för arbetet med att flytta hela stadskärnan.  Den andra kommunen är Kalmar på temat "Kommunen som vände".
 
Kan man få bättre marknadsföring?


Knyt ihop Kalmar & Växjö

I förra veckan presenterades budgeten för Kalmar kommun. Ett av uppdragen är ett intitiativ med syfte att korta restiden mellan Kalmar och Växjö till 45 minuter. Vi lägger just nu väldigt mycket pengar på att bygga järnvägsövergångarna mellan de två städerna. Där har ni förklaringen till de flesta vägarbeten som nu pågår...  Syftet med detta är att korta restiden genom högre hastigheter. Även Nybro bangård har byggts om och byggts ut för att kunna öka hastigheten på sträckan.

Det är helt avgörande för en regions utveckling att arbetsmarknadsregionerna blir större. Vi ser vad som hänt med Eskilstuna och övriga Sörmlands inland sedan man fick Mälardalsbanan. Även i Skåne har det varit en väldigt positiv utveckling sedan man började storsatsa på Pågatågen, antalet arbetsmarkandsregioner har gått från fyra till två.

I Kalmar län har vi alldeles för små och och för isolerade arbetsmarknadsregioner. Det ökar sårbarheten och bromsar tilväxten. Ett av de prioriterade målen måste därför vara att förstora arbetsmarknaden. Ett steg på vägen tas i augusti då timmestrafik startar mellan Oskarshamn och Kalmar. Det innebär i ett slag en rejäl förstoring norrut. Våra arbetsmarknader kompletterar dessutom varandra på ett fint sätt. 

Kunde vi sedan gå vidare och göra en satsning som innebär att restiden på tåg mellan Kalmar och Växjö är 45 minuter, ja då har vi tagit rejäla steg framåt. Jag har lyft frågan med Växjös kommunledning och med rektorerna för Högskolan i Kalmar respektive Växjö Universitet. Jag noterar i dagens tidning att studentkårerna på respektive ort också pläderar för en satsning på att korta restiden med tåg mellan Kalmar och Växjö. Det är bra att de driver på!
 

Tack för frågan!

Ikväll är det kommunfullmäktige. Vid sidan av ett antal motioner så är det bland annat beslut om parkeringsavgifterna och ett uppdrag till Gatu-parkförvaltningen att få fram fler tillfälliga parkeringsplatser.

Utöver det har jag fått tre interpellationer.

En av dessa interpellationer gladde mig särskilt. Det är en borgerlig ledamot av kommunfullmäktige som varit schysst nog att fråga mig om på vilket sätt den borgerliga regeringen har missgynnat Kalmar. Det innebär att jag av denna borgerliga politiker avkrävs en redovisning av vad regeringen ställt till med.... Tack & bug!

Här kommer svaret:

  1. Vilket statsbidrag från den tidigare s-regeringens budget anser du att Kalmar kommun har gått miste om på grund av regeringsskiftet.

?-         Tack för frågan! Det ger mig en utmärkt möjlighet att redovisa effekterna av att Sverige har en borgerlig regering. Under den här mandatperioden räknar man med att sänka skatterna med omkring 100 miljarder. I valrörelsen 2002 ville dåvarande moderatledaren Bo Lundgren sänka skatterna i ungefär samma storlek. Han betraktades då som ganska extrem och övriga borgerliga partier tog avstånd. Man beskrev förslagen som ett hot mot skola, vård och omsorg. Nu genomförs detta och ingen säger ett knyst.


?-         Ett av de första besluten regeringen tog efter tillträdet var att frysa de generella statsbidragen, det innebär att man för varje år urholkar statsbidragen. För Kalmar kommun innebär det 13.4 miljoner 2009, 26.8 miljoner 2010 och 40.2 miljoner 2011.


I statsbudgeten för 2008 skriver regeringen så här:
"Mot bakgrund av den utveckling av kommunsektorns finanser som redovisas ovan bedömer regeringen att det generella statsbidraget (anslaget 48:1 Kommunalekonomisk utjämning) 2009 och 2010 bör ligga kvar på samma nivå som 2008. Tidigare aviserade ökningar av anslagsnivån fr.o.m. 2008 ligger fast.
Utrymmet för den kommunala konsumtionen beräknas minska fram till 2010. Trots en svagare konsumtionsökning beräknas resultatet successivt försämras. Kommunsektorn bedöms därmed få svårare att nå ett överskott som är i nivå med vad som torde motsvara god ekonomisk hushållning."


Det går inte att tolka detta på annat sätt än att det kommer att krävas nedskärningar i kommunerna för att klara budgeten de närmsta åren. Även SKL, trots att de gör en mer optimistisk analys av den ekonomiska utvecklingen i stort än regeringen, förutspår de betydande underskott i landstingen 2010 och 2011 (-4 respektive -7 miljarder kronor). För hela kommunsektorn förutspår de ett underskott på 5 miljarder kronor 2011.


?-         Statsbidragen till vuxenutbildningen har sänkts med en tredjedel.


?-         Merkostnadsersättningen för plusjobben försvann från en månad till en annan. Cirka 4 miljoner kronor.


?-         Statsbidragen för kommunala sommarjobb har helt tagits bort.


?-         Inom arbetsmarknadspolitiken generellt har staten skurit med ungefär en tredjedel vilket har inneburit att kommunerna fått ta ett större ansvar.


?-         Kostnadsutjämningen har ändrats så att kommuner i större städer får mer på bekostnad av kommuner som Kalmar. Detta innebär ett minus på 5 miljoner kronor.

     

?-         I förra veckan infördes en bortre parentes i sjukförsäkringen. A-kassan har sänkts samtidigt som avgiften höjts. Deltidsstämplingen upphör. Cirka 400 000 personer har lämnat A-kassan under de senaste två åren. I hälften av landets kommuner har kostnaderna för socialbidragen stigit rejält. Vi har beredskap för att det i höst kommer att märkas också i Kalmar.


?-         Inom infrastrukturens område är signalen från regeringen tydlig. Ska det hända något inom infrastrukturens område så räcker det inte med att förskottera statliga satsningar. Nu förväntas kommuner och regioner också vara med och finansiera investeringarna. Detta samtidigt som kommunsektorn som helhet spås gå mot underskott och statens går med överskott. Åtminstone ett tag till, skatten ska ju sänkas.  


?-         I förra veckan fattades det beslut om vårdnadsbidrag, en reform som enligt borgerligt styrda SKL kommer kosta kommunsektorn tre miljarder kronor om den genomförs.  


Vårdnadsbidrag får nobben...

I veckan tog riksdagen beslut om att ge kommunerna rätten att införa vårdnadsbidrag, staten bidrar inte. Borgerligt styrda SKL (Sveriges kommuner och landsting) har räknat ut att kostnaden för detta innebär en kostnad för kommunerna på omkring 3 miljarder kronor. Min bedömning har hela tiden varit att det kommer bli få kommuner som inför vårdsnadsbidraget. Nu verkar det som att jag får rätt.

Inte ens i Mönsterås där centerns distriktsordförande Roland Åkesson i princip har egen majoritet så finns det med i budgetförslaget. En kuriosa är ju att kristdemokraternas riksdagsledamot Chatrine Pålsson är aktiv i samma kommun.

I Karlskrona så skriver den borgerliga majoriteten till regeringen och ber om finansiering. Själva har man inte råd.

I Västervikstidningen kan man läsa några underbara citat. Se nedan:


Politisk oenighet - kvinnofälla eller valmöjlighet?

Den som hade sett fram emot att få stanna hemma med barnen mot ersättning från kommunen får vänta. Politikerna skjuter frågan framför sig.För andra gången i vår var vårdnadsbidraget uppe i barn- och utbildningsnämnden. I april sa ledamöterna att man ville veta mer och det gör man även nu.
- Merparten av majoriteten tycker att man inte har tillräckliga kunskaper om vad vårdnadsbidraget kommer att kosta, säger Mats Hugosson (c) ordförande för nämnden.

Informationen som tjänstemännen presenterade för nämnden innehöll inga kalkyler, därför ska kommunen gå ut med enkät till alla föräldrar med barn mellan ett halvt och tre år, för att undersöka efterfrågan. Men det var högst oenig nämnde som fattade beslutet, inte ens inom partierna var man överens. Frågan var tvungen att avgöras med votering, som slutade med sex röster för och sex emot. Tre personer från den borgerliga majoriteten avstod från att delta i beslutet.
Lotti Jilsmo (c) för att hon anser att vårdnadsbidraget är en kvinnofälla.
- Om vi menar allvar med att minska löneklyftan mellan könen tycker jag att det är dumt att införa ett system som gör att kvinnorna stannar hemma längre och på så sätt kommer efter i löneutvecklingen.

Josef Naaman (fp) avstod också från att rösta.
- Vi i folkpartiet är skeptiska till förslaget, därför att en majoritet av svenska folket hellre ser en fungerande förskola än vårdbidrag.

Ur Västervikstidningen 22 maj 2008

Kraftig Kalmar-klättring i jobbindex!


FSF, Forum för småföretagsforskning har i dagarna presenterat en analys över sysselsättningens utveckling i landets alla kommuner. Statistiken släpar lite och det man fått fram är ökningen mellan 2005 och 2006. Rapporten har fått stort genomslag ibland annat Dagens Industri.  Även i denna undersökning tar Kalmar rejäla kliv framåt. Antalet jobb ökade rejält. Ännu mer intressant blir det att se 2007 års siffror, redan nu vet vi att sysselsättningen steg rejält under det året. Att vi har den högsta sysselsättningsökningen i länet är en sak, extra roligt är det att läsa att vi har ett högre netto än både Växjö och Karlskrona. Kalmar Framåt! - Det var ju devisen i valrörelsen! 


Några av slutsatserna som forskarna drar är intressanta. Man säger bland annat över 94 procent av alla nya jobb i Sverige skapades i det privata näringslivet.

FSF vill lyfta fram fem lärdomar man kan dra av studien.


Lärdom 1: jobben skapas i det privata näringslivet. Den privata sektorn är dubbelt så stor som den offentliga och skapade hela tre gånger fler nya arbetstillfällen.


Lärdom 2: den privata sektorn är dynamisk. Var femte privat arbetstillfälle omsattes: nya arbetsplatser skapades medan andra växte, minskade eller försvann helt. Det innebär att förändringstrycket är högre än vad tidigare svenska studier visat.


Lärdom 3: den offentliga sektorn är odynamisk. I det offentliga omsattes endast 12 procent av arbetstillfällena och tillkom färre än sex procent av alla nya arbetstillfällen.


Lärdom 4: sysselsättningen växer mest i småföretagen (10-49 anställda). I hela åtta av tio kommuner växte antalet sysselsatta i småföretagen.


Lärdom 5: de minsta företagen (med färre än 10 anställda) bidrar inte till sysselsättningstillväxten. Men det är i denna grupp företag som flest nya företag skapas och flest företag försvinner.


Här nedan anges siffrorna för kommunerna i Kalmar län men också Karlskrona & Växjö.


Kalmar län     sysselsättningsindex 2006     sysselsättningsindex 2005     Nettoförändring

Borgholm       249                                      182                                      -34

Emmaboda     71                                        288                                      100

Hultsfred        269                                      256                                      -89

Högsby          262                                      114                                      -134

Kalmar           87                                        143                                      452

Mönsterås      234                                      254                                      -18

Mörbylånga    264                                      223                                      -68

Nybro            256                                      80                                        -102

Oskarshamn   189                                      262                                      46

Torsås            253                                      216                                      -30

Vimmerby      48                                        176                                      190

Västervik       251                                      279                                      -114


Växjö             141                                      87                                        390

Karlskrona     88                                        95                                        395


Nej till flyg där tåg är alternativ!

Fick just nu det officiella beskedet om att SAS slutar flyga på Smaland Airport, Växjö. Det har gått rykten om detta ett tag men nu har beslutet definitivt tagits. Istället hänvisar SAS till Kalmar och Ronneby. Jag har förståelse för att det blir svårare och svårare att få lönsamhet i flyg till Stockholm från de städer som har nära anknutning till stambanan. Samma utveckling finns även i Jönköping.

Jag kan faktiskt bara gilla en utveckling som innebär att tåget tar marknadsandelar på de platser där tåget är ett seriöst alternativ för att resa. Denna utveckling drivs av två faktorer, dels människors miljömedvetenhet och dels att investeringarna på tåg/järnväg kortar restiden.

Drar man ut det som nu sker över en tio års period så tror jag att vi kommer att ha betydligt färre flygplatser i Sverige. De som kommer att finnas kvar är de som ligger så långt ifrån annan modern infrastruktur. Mot den bakgrunden tror jag att det var helt rätt beslut att ta över flygplatsen i Kalmar. Eftersom vi inte har stambanan in på knuten så kommer vi behöva flyga till Stockholm. Med det resandet som bas kommer vi också att kunna erbjuda ett mycket större utbud.

Ett steg på vägen mot sundare ekonomi!

Skönt!

Så kan man sammanfatta känslan efter att vi nu har presenterat förslaget till kommunal budget för de kommande tre åren. Det är andra "riktiga" budgeten som jag är med och jobbar fram. Arbetet den här gången har varit enklare än förra året. Med förra årets arbete som grund så har vi tagit ett rejält kliv framåt när det gäller att ge Kalmar kommun en sundare ekonomi. Besluten om "Budget i Balans" som togs av ett i princip enhälligt kommunfullmäktige i december 2007 var väldigt viktigt.

Vi landar i denna budget på omkring 100 miljoner per år i överskott. Vi klarar det ekonomiska målet om att inte förbruka mer än 98 procent med råge, snittet ligger på cirka 96. Vi är i närheten av att kunna klara investeringarna själva.

Men, nu gäller det att genomföra förslagen och besparingarna i budgeten! Det gäller att hålla tummarna för att konjunkturen inte ytterligare försämras eller att socialbidragen skenar. Någon hjälp från staten lär inte komma. Regeringen ska i ett försämrat konjunkturläge först finansiera allt de redan lovat göra....  Infrastruktur, skattesänkningar, forskning med mera, att i det läget hoppas på att de kommer häva frysningen av statsbidragen tror  jag är en illussion. En statlig satsning på skola, vård & omsorg kommer vi inte att få se förrrän Sverige har fått en ny regering 2010.  

Nu hoppas jag att vi gemensamt, medarbetare och politiker, klarar att också i verkligheten landa ett årligt överskott på omkring hundra miljoner eller mer.  Då ökar våra förutsättningar att kunna möta framtida behov och investeringar. Vi vet till exempel att kostnaderna för både pensioner och äldreomsorg kommer att öka de närmaste tio till femton åren.
 
När jag slutar hoppas jag kunna få lämna efter mig en kommun med en hyggligt välskött ekonomi. Den generation som då tar över lär få det tufft ändå...

Tydligt citat"Att leda matchen i halvtid är ingen garanti för att man vinner men det stärker möjligheterna till seger. Reinfeldts regeringsmatch har nu mer eller mindre nått halvtid och frågan är vad som står på resultattavlan när hans lag kommer ut för andra halvlek. Man kan knappast påstå att de leder, inte ens på poäng."


Stephan Muchler
VD på Sydsvenska Industri - och Handelskammaren i organisationens egen tidning "Sydsvenskt näringsliv"


Skylten överlämnad!

image2

Jag har haft glädjen att nu få lämna över gatuskylten, till en av vår tids största personligheter, nämligen förre polske presidenten Lech Walesa. Walesa var både hedrad och tacksam över att få en gata uppkallad efter sig i Kalmar.

Samtidigt passade jag på att bjuda in honom och borgmästare Adamovichs till Kalmar.

Gdansk vår närmaste storstad!

Imorgon sätter jag mig på ett plan och besöker Kalmars närmaste storstad, Gdansk. Det är en fantastiskt vacker och  växande stad bara 295 kilometer bort!!

Med i delegationen finns bland annat kommunstyrelsens vice ordförande Göran Häggfors, ordföranden i Kalmar Airport Ronny Nilsson, utvecklingschefen Kyrre Dahl, Ann-Christin Bayard och Kalmarflygs VD Anna Soltorp.

Vi åker till Gdansk för att fira vänortssamarbetet som denna vecka firar 40 år. Med på agendan finns också avskedskalas för svenska generalkonsulatet i Gdansk. Vi är många som över partigränserna beklagar regeringens nedläggningsbeslut.

För fjärde eller femte gången får jag tillfälle att sitta ned och resonera med Gdansks populäre borgmästare Pawel Adamovich. Vi är ungefär lika gamla och har haft möjlighet att ses vid olika tillfällen under de senaste åren. Jag hoppas kunna få välkomna han och hans familj på stadsfesten i augusti, hittills har han inte haft tillfälle att komma och besöka Kalmar. Jag hoppas att vi i olika samtal kan hitta vägar som gör att samarbetet mellan Gdansk och Kalmar kan fördjupas än mer. Städerna ligger nära varandra, handeln mellan oss ökar, vi lever båda på en stark besöksnäring.

På fredagsmorgonen förväntas jag få tillfälle att träffa president Lech Walesa och då överlämna en kopia på den vägskylt som ska finnas på Lech Walesas väg i Kalmar. Det är andra gången jag möter den legendariska frihetskämpen som till en stor del kan sägas ligga bakom järnridåns fall.


Kalmar på Jobbtoppmöte

Lördag morgon!

Vilket fantastiskt väder vi får när Kalmars nya konstmuseum invigs idag. Jag sitter och förbereder mitt tal. Måste nog också försöka lägga någon timme på att förbereda måndagens Jobbtoppmöte i Stockholm. Det är partiordförande Mona Sahlin som bjudit in till en heldag på Norra Latin om hur vi ska skapa nya jobb och sätta tilväxt i centrum. Cirka 300 personer har anmält sig.

Jag är hedrad över att vara ett av fyra kommunalråd som ska delta i panelen kring en ny näringspolitik. Vi har till det samtalet fått bjuda in varsin företagare som ska ge sin bild av hur vi lokalt kan arbeta för att skapa ett gott företagsklimat. Jag har bjudit in den framgångsrike entreprenören Anders Bäckman som driver ACE här i Kalmar. Även Carl Bennett kommer delta i detta samtal.   

Samtidigt i Kalmar presenterar Svenskt Näringsliv sin ranking över det lokala företagsklimatet. Jag har stora förhoppningar om att Kalmar kommer fortsätta klättra i den rankingen.

För er som vill följa med i agendan den här dagen har jag två länktips:

www.socialdemokraterna.se - här kan ni följa Jobbtoppmötet

www.svensktnaringsliv.se - här kan ni kolla hur det gick för Kalmar i rankingen.


Sanningen om kulturhuvudstadsåret

På Barometerns ledarredaktion tycks konspirationer och politiskt spel vara den ständiga syresättningen. I dagens tidning kommer man fram till att hela hanteringen av Kulturhuvudstadsåret är ett enda långt taktik-spel från min sida. Jag ska enligt Per "konspirationen" Dahl ha lagt upp någon form av taktik för något år sedan, en taktik som skulle innebära att några andra kommuner skulle säga nej före det att Kalmar skulle fatta sitt beslut. 

Jag ska mot den bakgrunden komma med några avslöjanden som säkert kan chocka en del: 

1. Huvuddelen av politikerna i Kalmar län går inte omkring och taktiserar dagarna igenom. Den tiden finns helt enkelt inte, ibland får man vara glad om man hinner gå på lunch. 

2. Frågan om Kalmar län ska ansöka om att bli Europeisk kulturhuvudstad år 2014 sköts i prakttiken i sank redan i höstas när kommunalråden Kent Ingvarsson och Harald Hjalmarsson i Mörbylånga respektive Västervik gick ut och sa att man inte stödde kandidaturen. 

3. I full enighet togs ett beslut i Kalmars kommunstyrelse där vårt deltagande förutsatte en enighet inom både kommunen och länet. För mig är det en självklarhet.  Detta eftersom projektet är så stort och dessutom sträcker sig in i nästa mandatperiod.

4. I december var det ett möte på Gässhult säteri. Regionförbundet var värd, samtliga kommunalråd var inbjudna. En av frågorna som diskuterades var kulturhuvudstadsåret. Före det mötet hade jag samlat kommunstyrelsens gruppledare för en avstämning. Moderaterna sa nej och centern var tveksamma. Övriga kunde tänka sig att ställa upp under förutsättning av enighet i länet och i kommunen. Mot bakgrund av beskeden från m och c åkte jag till Gässhult och meddelade att Kalmar kommun säger nej. Den enighet som krävdes fanns ej. På det mötet uttrycktes tveksamhet även från en del andra kommuner. Samtidigt ville en del andra kommuner ha mer tid för att kunna förankra ett ställningstagande. Slutsatsen från mötet var att regionförbundet skulle ta över hela processen och ett definitivt beslut tas före sommaren 2008.

5. Nu har bland annat Oskarshamn, Torsås och Västervik sagt nej. Vi ska ta definitivt ställning efter ett möte i slutet av maj där alla partier är inbjudna.

Det viktiga nu tror jag handlar om att ta tillvara det arbete som lagts ned kring K14. Att med varje kommun som bas hitta metoder och satsningar som gör att vi tar tillvara kulturen som en av byggstenarna i att skapa tillväxt och framtidstro i den här delen av landet. Vi är ju inte direkt fattiga på upplevelser. Bara i Kalmar har vi en sommar framför oss där det är rekord i antal evenemang och upplevelser. Dessa spänner över allt från Kalmar slott, nya konstmuseét till Stadsfest och barnteatrar.
 
Det sämsta man kan göra är att partipolitisera kulturen. Skulle man vilja göra det så är ju moderaterna det parti som definitivt sänkt frågan genom sina företrädare i Kalmar, Mörbylånga och Västervik.

Det kanske är det avslöjandet som den moderata ledarskribenten på Barometern är rädd för. Av den anledningen skjuter man hellre hårt mot en "taktisk" sosse i residensstaden...


Ytterligare ett steg för Kalmarsund

En av de mest lyckosamma sakerna som jag drivit sedan jag tillträdde är arbetet för en bättre kustmiljö. Sedan arbetet med Kalmarsundskommissionen startade sommaren 2006 har bland annat följande hänt:

- Tio föreningar/grupper har bildats utmed Kalmar kommuns kust. Allt med syfte att arbeta med sin egen kustmiljö. En paraplyförening för dessa föreningar/grupper har också bildats. Medel till deras arbete hade jag förmånen att tillsammans med Gunnel Akinder få bevilja i egenskap av huvudmän för Sparbanksstiftelsen.
- En miljöstation i gästhamnen har öppnat.
- Högskolan i Kalmar har blivit en del av det internationella havsforskningsinstitutet.
- Kalmar kommun har anställt Anna Thore som projektledare för att arbeta med de konkreta kustmiljöfrågorna.
- Vi gör olika försök när det gäller exempelvis musselodling vid Ljungnäs.
- Vi har tillsammans med Öland blivit ett LEADER område som ger våra föreningar/grupper utmed kusten ett perfekt redskap för att kunna finansiera sitt arbete.

Det här är bara några exempel på ett arbete som syftar till att få igång ett konkret förändringsarbete. Nu går vi vidare och bjuder tillsammans med Mönsterås kommun in de andra kustkommunerna. Syftet är att få till stånd ett gemensamt arbete i hela Kalmarsund.

Denna inbjudan har precis gått ut:

Inbjudan till samtal om vårt gemensamma Kalmarsund

  


Kalmarsunds och Östersjön är i mångt och mycket en gemensam angelägenhet för oss kustkommuner. Mycket av vår välfärd och profil är kopplat till Kalmarsund. Vi tror att vi i ännu större utsträckning än tidigare behöver samarbeta oss kustkommuner emellan. Mycket har gjorts i bland annat Mönsterås och Torsås. I Kalmar har Kalmarsundskommissionen inneburit startskottet för ett konkret arbeta.


Vi vill med detta brev bjuda in våra kollegor och berörda tjänstemän i respektive kommun för att undersöka förutsättningarna för ett tätare samarbete i dessa frågor. Orsaken är enkel, Kalmarsund är gemensamt.


Vi vill diskutera en ny gemensam Kalmarsundskommission under ledning av förre miljöministern Olof Johansson. Detta som ett forum för att regelbundet utbyta erfarenhet och kunskap. Kommissionen bör vara brett sammansatt med företrädare från högskolan, länsstyrelsen inkl vattenmyndigheten, representanter från lantbruken, kommunerna och kustmiljöföreningar.


Vi vill diskutera om det är möjligt att sätta ett gemensamt mål för reducering av fosfor/kväve utsläpp i Kalmarsund.


Vi vill också diskutera övriga insatser som kan göras gemensamt för att säkra vårt gemensamma Kalmarsund för kommande generationer.


Datum: 19 juni 

Tid: 09.00 - 14.00

Plats: Vi inleder dagen med att besöka den nya våtmarken vid Kronobäck. Därefter åker vi gemensamt till EFS-gården i Timmernabben för lunch och vidare diskussioner.


 Johan Persson                  Jonas Löhnn                 Roland Åkesson

 Kommunalråd                  Kommunalråd                Kommunalråd

 Kalmar kommun             Kalmar kommun          Mönsterås kommun


Grattis Malmö


 


Socialdemokraterna i Malmö är att gratulera när man valt Katrin Stjernfeldt till nytt kommunalråd bredvid Illmar Repalu. Med stor sannolikhet är det dennes efterträdare som nu har valts. Jag har då och då stött på Katrin inom olika sammanhang, senast var det på ett seminarium med Hjärntrusten i Lund. Rent politiskt kan man nog beteckna henne som en modern socialdemokrat som gillar både EU och tillväxtfrågor. Mot bakgrund av de diskussioner som nu förs kring en sydsvensk region är det inte oviktigt vilka personer det är som styr Malmö.


RSS 2.0